norway-1166246_960_720Hva er radon?
Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
Se vårt radonkart her.

Er radongass farlig?
Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radon og datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.
Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Hvordan måler man radon?
Den enkleste og billigste måten å måle radon på er å benytte seg av sporfilmer som måler radonnivået over to måneder.
Vi anbefaler å benytte minst 2 sporfilmer pr. boligenhet. Du kan bestille sporfilm i vår nettbutikk og få den tilsendt i posten. Bruksanvisning og en ferdig frankert portoetikett ved innsending av sporfilmene følger selvsagt med.

Du returnerer eksponerte sporfilmer etter at måleperioden (normalt minimum 2 måneder i vinterhalvåret) er over. Etter at analysen er sluttført får du tilsendt en rapport med måleresultater.

Hvilke rom skal radonmåles?
Rommene som skal måles er hovedsakelig oppholdsrom sporfilm bilde 4man benytter mye tid som feks soverom, stue, kjellerstue, hobbyrom o.l.

Når skal man måle radon?
I minimum 2 måneder i perioden 15 oktober til 15 april. Alternativt så må man måle i et helt år.

Hvorfor tar en radonmåling i minimum 2 måneder?
Radonkonsentrasjonen i et bygg varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å jevne ut denne naturlige variasjonen må du måle over en lang periode, minst to måneder. Måleperioden kan gjerne være lengre. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din.
En måling som er kortere enn to måneder kan ikke brukes til å beregne årsmiddel
verdien, men kan brukes til å vurdere effekt av tiltak og undersøke døgnvariasjoner. Radonnivå kan måles ved hjelp av sporfilmer.

Kan jeg måle radon kortere en 2 måneder?
Innreder du kjeller eller av andre årsaker rett og slett ikke kan vente i 2 måneder? Da kan du gjøre en indikasjonsmåling med sporfilm over kortere tid. Du kan bruke våre sporfilmer til å måle over 20 dager eller lenger. Har du enda dårligere tid, da må du anvende våre elektroniske radonmålere.

Husk at radonkonsentrasjon varierer mye og at man derfor ikke kan beregne årsmiddel ut fra en korttidsmåling. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en indikasjon på forhøyede radonnivåer i de enkelte rom, eller ved steder hvor radon siver inn. Slike målinger foretas i forbindelse med testing av tiltak mot radon, men kan ikke erstatte sporfilmmålinger.

Hvorfor må man måle radon om vinteren?
Vinterhalvåret er fyringssesong, og i denne perioden er radonkonsentrasjonen mest stabil. Derfor er vinteren målesesong. Typisk er også radonnivået høyere om vinteren enn om sommeren, noe det korrigeres for når man beregner årsmiddelverdien.

Hvilke radonkrav gjelder for arbeidsplasser?
Radon på arbeidsplasser er omfattet av arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynet har gitt ut Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen. For mer informasjon, ta kontakt med Arbeidstilsynet.

For skoler og barnehager er det gitt forskriftsfestede grenser for radon. Mer om dette kan du lese på våre sider om radon i skoler og barnehager.

Hvorfor finnes radongass i boliger?
Radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Radonkonsentrasjonen i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

NGUW10246

Bor jeg i en bolig med radongass?
Den eneste måten å finne dette ut på er å måle. Sporfilm er den anbefalte og mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over måleperioden.

Hvilke radonverdier er trygge
Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. Det er beregnet at opp til ca. 170 000 norske boliger kan ha radonkonsentrasjoner som er høyere enn 200 Bq/m³.

Hva er et årsmiddelverdi i forbindelse med en radonmåling?basement
Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år kalles årsmiddelverdi. Årsmiddelverdien kan beregnes fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret. Den kan også bestemmes ved å måle over et helt år.
Det er årsmiddelverdien som er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak og for sammenligning med grenseverdiene. Resultater fra korttidsmålinger kan ikke brukes til dette.

Hva er et radonsug?
Virkningen av et radonsug er basert på endring av lufttrykkdifferansen mellom inneluften og luften i grunnen. Det er ønskelig at trykket i grunnen er lavere enn trykket inne, slik at radongass ikke trenger inn i bygningen. Dette oppnås ved installasjon av en elektrisk vifte som gjennom et rørsystem suger luften fra grunnen og fører den ut gjennom yttervegg.
For optimal funksjon er det viktig at rør og gjennomføring av rør er gasstette. Stive plastrør fungerer ofte best. For at en radonbrønn skal fungere godt må det finnes et permeabelt lag (slik som pukk) under betonggulvet. Arealet rundt bygningen bør være dekket med relativt tette masser som f. eks. jord eller leire.

Hva er grensene for forsvarlige radonnivåer

  • Anbefalt tiltaksgrense er 100bq/m3
  • Anbefalt max grense som aldri skal overstiges er 200bq/m3

Hva er påbudt av forebyggende tiltak mot radon i nyetablerte bygg?
Som husbygger er man ansvarlig for å følge myndighetskrav definert i § 13-5. Radon i Byggteknisk foreskrift 2010 (TEK10), dvs:

  1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
  2. Følgende skal minst være oppfylt:
    A) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
    B) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
  3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.


Hvilke krav stilles til utleieboliger i forhold til radon?
Alle typer utleieboliger er pålagt å måle radon, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning egen bolig.

Unntaket er blokkleiligheter i høyere etasjer. Er radonverdiene over 100bq/m3 ( anbefalt tiltaksgrense ) så er man pålagt å utføre radonreduserende tiltak.

Hvor kan jeg lese mer om radon?
Vi anbefaler dere å lese mer på våre hjemmesider for mer info om radon. Man kan også lese mer om radon på sidene til Statens Strålevern.