Screen Shot 2016-02-10 at 16.48.43

Et radonkart viser i hvilke områder det er størst sannsynlighet for at for mye radongass kan sive inn i boligene.

Sjekk om ditt område er spesielt utsatt for radon. Radongass anses som helseskadelig, og i verste fall kan den usynlige radioaktive gassen føre til lungekreft.

Mesteparten av Norge er i kartene markert med en av fire aktsomhetsgrader:
Særlig høy aktsomhetsgrad for radon, høy aktsomhetsgrad, moderat/lav aktsomhetsgrad og usikker.

Skriv inn en adresse, bydel eller region for å se radonfare i ditt område (OBS: I blant funker det kun å søke opp by).
Se aktsomhetsgradene nederst på siden.

Aktsomhetsgradene er definert slik:
Særlig høy: En egen klassifisering for områder med alunskifer i berggrunnen, en bergart som gir særlig stor fare for radon.
Høy: Statistisk beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.
Moderat til lav: Lavere fare for radon i inneluft i boliger.
Usikker: Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav.